2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

1) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2) ครูมีความเป็นมืออาชีพ

3) ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู