PA ปีงบประมาณ 2565

รอบการประเมินครั้งที่ 1 ( 1 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

ชื่อผู้รับการประเมิน นายวรวัชร วงศ์สุธา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการ

อัตราเงินเดือน 25,380 บาท สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา


1. วุฒิ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีสำนักงาน

จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ


2. วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558


เริ่มรับราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565