การศึกษา

ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทนโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี

การทำงาน

ครูผู้ช่วย โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ครู คศ.1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ครู คศ.1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ครู คศ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครู คศ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ