การบริหารงานโดยรูปแบบ SERVICE Model

ผลิตนักศึกษา ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพแห่งการเรียนรู้ มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาโดยมุ่งเน้นชกระบวนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างมีความสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ มีทักษะเป็นเลิศทางวิชาชีพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตนเองได้ โดยอาศัยบรรยากาศแห่งความรักความเข้าใจและความอบอุ่น เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป และสามารถเป็นผู้ร่วมพัฒนาสังคมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ด้วยนวัตกรรมการบริหารงาน ในรูปแบบ SERVICE Model. ดังนี้

S = Sufficiency Economy หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้อย่างรอบคอบและมีคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำในการบริหารงานในสถานศึกษา

E = Ethic and Morality คุณธรรม จริยธรรม

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

R = Responsibility ความรับผิดชอบ

บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สถานศึกษาและชุมชน

V = Values ค่านิยม

หลักการและพฤติกรรมชี้นำที่คาดหวังให้สถานศึกษาและบุคลากรปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
พันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม


I = ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ 1)Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง 2)Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 3)Platform (e-library e-learning และTeaching Resource Platform) 4)e-book email และ document 6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management 7)โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (ระบบอินเตอร์เน็ต)


C = Creative Thinking ความคิดสร้างสรรค์

การสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการเรียนเรียน ผ่านกระบวนการ Creativity-based Learning(CBL) 5 ขั้นตอน 1)กระตุ้นความสนใจ โดยใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง สื่อมัลติมีเดีย เกมส์หรือกิจกรรม 2)ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ ให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัยและดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง 3)ค้นคว้าและคิด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้น ๆ รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจ 4)นำเสนอ ผู้เรียนนั้นจะได้นำเสนอผลงานที่ตนเองได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา 5)ประเมินผล ประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดซึ่งผู้เรียนต้องมีการพัฒนาทั้งด้านของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


E = Expand to professional learning community
ขยายผลสู่ชุมชนการเรียนรู้

พัฒนาครูเพื่อให้ครูพัฒนาศิษย์ โดยครู ผู้บริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ รวมพลังร่วมมือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือพัฒนาการเรียนรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอนคือ สร้างทีม ระบุปัญหา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิพากษ์แผน จัดการเรียนการสอนโดยมีทีมสังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลเพื่อปรับปรุง