1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน

มีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็น ของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน การเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


1) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อริเริ่มพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา


2) สถานศึกษา มีการดำเนินงานตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อริเริ่มพัฒนา มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา


3) สถานศึกษามีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ


4) ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน