1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยมีผู้

บริหารครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาอื่น มีส่วนร่วมในการริเริ่ม พัฒนา และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ ติดตาม

การใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


1) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการ ริเริ่ม พัฒนาและจัดทำหลักสูตร

สถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น


2)หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน คือ มีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา แนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การเรียนรู้ มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนรู้


3) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร มีการนำผลการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา