1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน

1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน

มีการริเริ่ม พัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ครูมีการ เตรียมการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลประเมินผล จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล นำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้


1) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน


2) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสื่อ และแหล่งเรียนรู้ เครื่องมือวัดผล ประเมินผล

3) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


4) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน