1.4 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึ

1.4 การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

แก้ไขปัญหา ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง

1) ผู้บริหารพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด

2) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้ครูสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์

3) นักเรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์

4) ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง

การศึกษา

5) ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การรายงานผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลไปปรับปรุง พัฒนา