1.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

1.5 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา


นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมีการริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


1) ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู โดยการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ


2) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง