1.6 การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

1.6 การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


การศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา


1) ผู้บริหารมีการแก้ไข ปัญหา ริเริ่มและพัฒนารูปแบบในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรภายในสถานสึกษาอย่างต่อเนื่อง


2) ผู้บริหารนำรูปแบบการพัฒนาไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา