2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน

แก้ไข ปัญหา และริเริ่มพัฒนาการบริหารผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เกี่ยวกับสารสนเทศ ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงาน หน้าที่ในการดูแลแก้ไขปัญหาผู้เรียน เครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน มีการติดตามและประเมินผล มีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง

1) ผู้บริหารมีการส่งเสริมพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมคุณลักษณอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อื่น

2) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการประชุมชี้แจงบุคลากร เพื่อมอบหมายงานหน้้าที่ดูแล นักเรียน นักศึกษา และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน

4) ผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการดำเนินการ และเพื่อนำผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนต่อไป