2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

แก้ไข ปัญหา ริเริ่ม พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา


ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน มีโอกาส มีความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา