3.1 การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การใช้เครื่องหรือนวัตกรรมทางการบริหาร

3.1 การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องหรือนวัตกรรมทางการบริหาร


การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการแก้ไข ปัญหา การริเริ่ม พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย

1) ผู้บริหารมีการแก้ไข ปัญหา ริเริ่มและพัฒนา รูปแบบหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อเพิ่มปริมาณ ผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพของการดำเนินงานด้วยวงจร PDCA


2) สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ภาระงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้