3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยแก้ไข ปัญหา ริเริ่ม พัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน


1) ผู้บริหารมีการริเริ่มและพัฒนา รูปแบบหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุก ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น


2) ผู้บริหารมีการส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วม ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน