4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

แก้ไข ปัญหา ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน


1) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนา ในการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน


2) ผู้บริหารมีการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน