4.2 การจัดระบบการให้บริการ ในสถานศึกษา

4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา


การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยการแก้ไข ปัญหา ริเริ่ม พัฒนา ประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น


1) สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพอย่างยั่งยืน


2) สถานศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน และเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น