5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมและผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ


1) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร


2) ผู้บริหารมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น


3) ผู้บริหารมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ