5.2 การนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา

การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

5.2 การนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา

การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา


มีการนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาบริการจัดการสถานศึกษา มีการปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหาร และนำผลไปปรับปรุง


ผู้บริหารมีการนำความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะอาชีพ การปฏิบัติจริง มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการการดำเนินงานแต่ละโครงการฯอย่างต่อเนื่อง และนำผลการดำเนินงานปัญหา ไปพัฒนาปรับปรุง