ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ ด้วยกลไกพฤติกรรมบำบัด (Behavior Therapy)

1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในรูปแบบคุณธรรม นำความรู้ หรือ ความรู้คู่คุณธรรม และรูปแบบอื่น ๆ นั้น พบว่าการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษานั้น มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้องบริหารตนเองทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ และทักษะควบคู่ไปด้วยกัน ส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มหรือบางคนไม่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯและไม่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยจัดขึ้น


2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

2.1 วางแผนการดำเนินการร่วมกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค กาญจนภิเษก สมุทรปราการ

2.2 ให้ความรู้และแนะนำวิธีการเกี่ยวกับกลไกลพฤติกรรมบำบัด(Behavior Therapy)

2.3 นำหลักการ วิธีการ กลไกพฤติกรรมบำบัด(Behavior Therapy) ไปใช้ในการแก้ปัญหา

2.4 ประเมินผลการนำกลไกพฤติกรรมบำบัด(Behavior Therapy) เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

3.1 เชิงปริมาณ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปรการ มีผลเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า ร้อยละ 80

3.2 เชิงคุณภาพ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และท้องถิ่นในด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา